Funguje efekt dohánění? : Komparace vývoje životní úrovně zemí Visegrádské čtyřky a EU15 v letech 2004–2020

Podrobná bibliografie
Další autoři: Gärtner, Jakub (Autor práce), Klement, Josef, 1990- (Vedoucí práce), Ševčíková, Michaela (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Cílem práce je na základě vybraných socioekonomických ukazatelů komparovat životní úroveň starých členských zemí tzv. EU15 a postkomunistických zemí V4 a zároveň verifikovat hypotézu, že země V4 od vstupu do EU dohánění v životní úrovni země EU15. V teoretické části je požita metoda literární rešerše, pomocí které je popsán historický vývoj obou komparovaných skupin (V4 a EU15). Dále je literární rešerše využita k popsání teorie konvergence a divergence, jež se konkrétně zaměřuje na charakteristiku a popsání dosavadních výzkumů efektu dohánění. Závěr teoretické části se věnuje definicím vybraných socioekonomických ukazatelů (HDP (PPP) na obyvatele, míra inflace, míra nezaměstnanosti, produktivita práce, průměrná roční čistá mzda, index lidského rozvoje, střední délka života, index ekonomické svobody, dostupnost vlastnického bydlení). V praktické části je využita metoda komparace vybraných ukazatelů životní úrovně zemí V4 a EU15 v letech 2004 až 2020. Přidanou hodnotou této práce je pestrost zkoumaných ukazatelů. Komparace byla provedena nejen na ekonomických ukazatelích, ale také na socioekonomických ukazatelích. Právě tento široký pohled dokáže lépe popsat vývoj životní úrovně než pouhého zkoumání čistě ekonomických ukazatelů. Další přidanou hodnotou této práce je poměrně dlouhé sledované období (17 let), z kterého se již dají s určitou pravděpodobností vypozorovat minimálně trendy vývoje konvergenčního procesu. Hypotézu se na základě provedené komparace dostupných dat podařilo verifikovat, jelikož země V4 od vstupu do EU dohánějí v životní úrovni země EU15.
Poznámka:Vedoucí práce: Josef Klement
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii