Kompetence rozvíjené členstvím v AIESEC a jejich následné využití v praxi

Podrobná bibliografie
Další autoři: Dévová, Lucie (Autor práce), Čermáková, Elvíra (Vedoucí práce), Volfová, Jitka (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku rozvoje kompetencí v organizaci AIESEC a jejich následného využité v praxi. Teoretická část se zabývá definicí pojmu kompetence, jejich rozdělení a více podrobným popisem jednotlivých kategorií. Dále se práce zabývá kompetencemi získávaným během studia na Vysoké škole ekonomické v Praze a kompetencemi očekávanými od zaměstnavatelů. Tato část je také doplněna poznatky o metodách zjišťování kompetencí u uchazečů o pracovní pozice. Následuje představení organizace AIESEC a podrobnější seznámení s pobočkou AIESEC Praha. Praktická část této práce poté zahrnuje kvantitativní výzkum provedený pomocí dotazníkového šetření a kvalitativní výzkum, jež probíhá pomocí individuálních rozhovorů s HR profesionály. Výsledky výzkumu poté odhalují, že 76 % dotazovaných považuje organizaci AIESEC jako přínosnou pro jejich další kariéru a že organizace rozvíjí především kompetence v oblasti sociálních kompetencí a kompetencí ve vztahu k vlastní osobě. V závěru práce jsou definována doporučení pro zlepšení kvality rozvoje kompetencí v organizaci a jsou doporučeny kompetence, na jejichž rozvoj by se organizace měla soustředit.
Poznámka:Vedoucí práce: Elvíra Čermáková
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii